Energie, de ontwikkeling van de ziel en het lichaam en de betekenis van zilver.
Om dit te begrijpen zal je meer op gevoel en ervaring moeten varen. 
Alles wat leeft vibreert van energie en al deze energie bevat informatie. In de wetenschap wordt reeds  geaccepteerd dat het menselijk lichaam en weefsel trillingsenergie produceert en met technieken zoals de  MRI-scan wordt  hier al gebruik van gemaakt om afbeeldingen te verkrijgen van inwendige delen van ons  lichaam. 
Alternatieve genezers gaan ook uit van dit principe en sommige kunnen deze energie ook waarnemen met hun zintuigen. Je stoffelijke lichaam is doordrongen en wordt omgeven door een energieveld dat ver reikt buiten je lichaam over de volle lengte van je lichaam. Dit energieveld is zowel informatiecentrum als een zeer gevoelig waarnemingsysteem. Via dit systeem communiceren we onophoudelijk met alles om ons heen we zenden boodschappen naar andere mensen en ontvangen voortdurend boodschappen van alles om ons heen. 
In dit ons omringende energetische veld dragen we de informatie van onze innerlijke emotionele ervaringen en de gevolgen van de inwerkingen van onze buitenwereld. 
Deze emotionele energetische kracht is van inwerking op ons fysieke lichaam en op deze manier worden je
ervaringen in je leven uiteindelijk jouw biologie. 

 Biografie wordt biologie. 
 De emotionele energie in ons energiesysteem wordt opgeslagen in ons biologische systeem en is van invloed
 op de vorming van ons celweefsel, dat vervolgens weer  zorgt voor een energiekwaliteit die een
 weerspiegeling is van die emoties. Op deze manier  worden we een levend geschiedenisboek waarin iedere
 gebeurtenis van ons leven is opgeslagen. Al je gedachten ongeacht hun inhoud zijn door je systeem gegaan
 en hebben een fysiologische reactie tot gevolg gehad.  Sommige gedachten zijn geven een sterke directe
 reactie ander hebben een minder hevige directe reactie maar werken als een constant basisgevoel door op
 het totale functioneren. 
 Angst bijv. versnelt je hartslag, doet je maag verstrakken, geeft aandrang om te plassen,  je krijgt het koud
 of je gaat zweten. Liefdevolle gedachten doen je lichaam ontspannen. Een voortdurend gevoel van onmacht
 zal een rem vormen op de biologische functies die bij handelen gebruikt worden. Al onze gedachten en
 gevoelens komen ons systeem binnen als een vorm van energie die een biologische reactie produceert en
 wordt opgeslagen in ons celgeheugen. 
 Negatieve gevoelens kunnen wanneer ze dominant zijn ziekte tot gevolg hebben. Dit wordt nog erger
 wanneer je je bewust bent van de negatieve gedachte en dit in je systeem toelaat. M.a w. wanneer je tegen
 beter weten in weigert er iets aan te doen en niet je best doet je persoonlijk macht te gebruiken en te
 ontwikkelen er iets aan jezelf te veranderen. 

Voor gezondheid is persoonlijk macht noodzakelijk. 
Persoonlijke macht bemiddelt tussen onze binnenwereld en onze buitenwereld. Ons leven speelt zich af  rondom vele machtssymbolen zoals bijv. veiligheid, geld, status, schoonheid. De keuzen die we elk moment  van de dag maken zijn uitdrukkingen van onze persoonlijke macht. Om het genezen van ziekte eenvoudiger  te maken dien je bewust te worden van je relatie tot de machtssymbolen. In talloze situaties en relaties speelt  de onderliggende dynamische kracht: wie heeft het, hoe kan ik houden wat ik heb, hoe kan ik het verkrijgen.

Jij alleen kunt jezelf helpen genezen. 
Genezen is iets anders dan beter maken. Een lichamelijke ziekte beter maken wil niet direct zeggen dat de  emotionele en mentale spanningen die deel uitmaakten van de ziekte ook zijn verlicht. In dit geval is het  waarschijnlijk dat de ziekte weer terugkomt. Heeft iemand een houding van ”maak me maar beter”dan is zo  iemand passief en zal nooit volledig genezen. 
Beter maken heeft iets passiefs, men geeft zijn gezag  passief over aan de dokter en de voorgeschreven  behandeling plaats van de ziekte actief te benaderen en je gezondheid voor jezelf op te eisen. 
Genezen is een actief en innerlijk proces waarbij je opvattingen, overtuigingen en herinneringen in overweging neemt met de wens alle negatieve patronen, die je volledige emotionele, mentale en lichamelijke genezing in de weg staan, los te laten. 

De zeven basiswaarheden en in ons bestaan en de daarbij behorende energetische machtscentra van ons lichaam. 
Deze centra worden ook wel chakra's genoemd en zij dragen als een grondtoon een essentiële levenswaarde die vervult wil worden.  De wil tot vreugde is basis van al ons doen, ten diepste willen we geluk zonder einde! 
In het kort kan je zeggen dat je energie gezond kan functioneren wanneer de levenswaarheden van de 7 machtscentra in ons hele wezen ten diepste doorgrond en beleefd worden. 
Ons leven is een reis in de tijd door deze centra, een reis die voor voor ieder verschillend is, op weg naar  eeuwige vreugde. 
Ziekte en pijn zijn signalen van onze biologie die naar spanningen in deze centra wijzen die moeten worden opgelost. 

De eerste drie centra en hun waarheden in relatie met uiterlijke macht. 
De weg naar zelfstandigheid. 

1. Alles is een. 
Wij staan in verbinding met alles wat leeft en we moeten leren met met deze waarheid te leven. We beleven  deze waarheid binnen het eerst binnen onze biologische familie, de bloedband,  de geloofsgemeenschap, het  vaderland, de dorpsgemeenschap e.d. 
Ziekten hebben  te maken met levenslessen over de materiele wereld; de macht van de groep,  ouders,  leefgemeenschap, natie enz. en alles wat daarmee te maken heeft zoals trouw, eer, recht, bescherming. De beperkende, giftige invloed die door de groepsmacht op de ontwikkeling van zelfstandigheid kan uitgaan. Het energetisch centrum ligt onder aan de stuit bij de anus. 

 2. Eer elkaar. 
 De macht om integer en eervol te handelen binnen al onze relaties.  Dit betrekt ons bij ons bij de gevolgen van ons handelen, de relatie van het huwelijk tot vriendschapsbanden, beroepsmatige handelen,  financiële en creatieve activiteiten. Ziekten hebben te maken met lessen over seksualiteit, werk en lichamelijke begeerte. Het energetisch centrum zit net boven de schaamstreek. 

 3. Eer jezelf. 
 De macht van ons overlevingsinstinct. Ontwikkeling van eigenwaarde en zelfrespect; eigenschappen die belangrijk zijn om gezond te blijven.  Zelfstandig worden.  Ziekten hebben hier te maken met lessen over het ego, persoonlijkheid en eigenwaarde. Het energetisch centrum zit vlak boven de navel. 

De volgende vier centra en hun waarheden in relatie met innerlijke macht. 
Naar mate we zelfstandig worden gaat dit een steeds belangrijker rol spelen. 

4. Liefde is Goddelijke macht. 
De macht van de liefde, leert ons dat liefde de enige authentieke macht is.  Ziekten hebben te maken met  lessen over liefde, vergeving en compassie. Het energetisch centrum zit op de borst ter hoogte van het hart. Het hart maakt het mogelijk om als individu zich toch verbonden te voelen anderen ondanks de schijnbaar totale verschillen.
Liefde maakt ook een huwelijk met je lichaam mogelijk en geeft je de mogelijkheid je pijnlijke plekken en gebreken geestelijk te helen. 

5. Laat de persoonlijke wil buigen voor de Goddelijke Wil. 
Hier vinden we naar mijn inzicht de basale uitwerking van zilver.
De macht van de wil. Ziekten hebben hier te maken met lessen over wil en zelfexpressie.  We worden na de geboorte vertrouwd met de omgeving (centrum 1).Eerst maken we ons los van de ouders (centrum 2),  we worden onafhankelijk, volwassen  en bouwen een carrière op (centrum 3), dan doet zich het onvermijdelijk iets voor in ons leven dat dwingt onze beperkingen te onderzoeken. Dit kan heel heftig en indringend zijn. 
De eerlijkheid geeft je in dit centrum de mogelijkheid om te biechten en je onmogelijkheden, beperkingen, angsten, onwaarheden te bekennen en uit te spreken om je ziel zo te ontlasten en nieuwe groei mogelijk te maken. 
Een zeer belangrijk zuiveringscentrum. Hier kiezen we: willen we ons opgebouwde ego (lichaam) volgen of geven we onze wil over aan een hogere innerlijke macht (hemel).  Het energetisch centrum zit ter hoogte van de hals en keel (verbinding tussen hemel=hoofd en  aarde=lichaam). 
Zilver werkt naar mijn inzicht vooral op de biologie die met dit centrum te maken heeft. Het vult als het ware een gebrek op in onze biologie van onze verbinding tussen hemel en aarde.  Hierdoor heeft zilver ook een sterk zuiverende invloed op ons hele gestel. Om deze redenen is het toepassingsgebied van zilver zo breed. 

6. Zoek alleen de waarheid. 
Ziekten hebben hier te maken met lessen over verstand en intuïtie, inzicht en wijsheid. We krijgen hierbij in ons leven te maken met omstandigheden die een ander licht werpen op onze opvattingen. 
Het energetisch centrum zit net boven de neus. 

7. Leef in het nu. 
Hier krijgen we levenslessen  over spiritualiteit. De energie van dit centrum stelt ons in staat onopgeloste zaken uit het verleden op te roepen en los te laten. 
Het energetisch centrum zit boven op de schedel. 
 

Aanbevolen literatuur over de ontwikkeling van de ziel en uitwerking op het lichaam:
Caroline Myss- Anatomy of the Spirit 
Nederlandse vertaling :  Caroline Myss - De anatomie van de ziel.  ISBN 90 225 3531 2